KUJAWSKIE CENTRUM MUZYKI

Zadanie pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku.

Zespół pałacowo – parkowy – jedno z najokazalszych założeń na Kujawach. Stylem wystroju nawiązuje do renesansu włoskiego, jednak rozbudowana bryła wypłynęła z nurtu romantycznego architektury II poł. XIX wieku. Piętrowy, z dwupiętrowymi ryzalitami. Od północy do południa czterokondygnacyjne wieże zakończone wysokimi, spiczastymi dachami. Nad wejściem żeliwny balkon i półkoliście zamknięta porte-fenetre. W zwieńczeniu części środkowej odcinek attyki z rzeźbami dwojga puttów podtrzymujących skuty kartusz herbowy i wielki wieniec kwiatowy – jako aluzja do nazwy miejscowości. Ryzalit środkowy zakończony tarasem, powyżej oś środkowa ujęta boniowanymi pilastrami, zakończona odcinkiem attyki z metalową rzeźbą orła.

Park – założony na planie zbliżonym do trapezu. Szatę roślinną stanowi 1411 pozycji liściastych i iglastych drzew i krzewów. Dominuje klon, jesion wyniosły, lipa drobnoliściasta, wiąz szypułkowy, jawor, kasztanowce, modrzew i platan kolonisty. Powierzchnia – 8ha. Na osi elewacji ogrodowej pałacu wydłużony, prostokątny parter pośrodku którego kolista sadzawka z fontanną.

Stary Dwór – w stylu neogotyku angielskiego, piętrowy, wzniesiony na rzucie prostokąta, z częściowo wbudowaną w korpus ośmioboczną wieżą. Wieża trójkondygnacyjna z balkonem o żeliwnej, ozdobnej balustradzie na wysokości piętra. Najwyższa kondygnacja obwiedziona balkonem z żeliwną balustradą o motywach rozet z czteroliśćmi. Nad nim wmurowana w ścianę neogotycka płyta żeliwna z medalionem Władysława Łokietka, urodzonego w Brześciu (stolicy księstwa brzesko-kujawskiego) księcia brzeskiego i późniejszego Króla Polski. Pałacowi przeznaczono później funkcję oficyny. Kordegarda – portiernia, z brama wjazdową i ogrodzeniem z 1873 r.

W ramach projektu przewiduje się adaptację budynków wchodzących z Zespół Pałacowo – Parkowy na cele prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (w tym organizacji konferencji tematycznych związanych działalnością kulturalną Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego) przeznaczone dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego z siedzibą w Toruniu. W budynku Pałacu zlokalizowano będą sale widowiskowe, sale wielofunkcyjne i restauracyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczami sanitarnymi dla odwiedzających, pokoje gościnne, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz kuchnię wraz z zapleczem kuchennym. Z pokoi gościnnych korzystać będą uczestniczyć wydarzeń kulturalnych (artyści, prowadzący warsztaty). Planuje się dostosowanie obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciw pożarowej. W ramach projektu zakupiony będzie niezbędny sprzęt i wyposażenie. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, turyści oraz przedsiębiorstwa. Z uwagi na swój unikatowy charakter miejsce i program działań kulturalnych tam realizowanych jest z założenia skierowany do odbiorców zarówno mieszkających w regionie, jak i przyjezdnych w ramach turystyki wypoczynkowej, zdrowotnej oraz biznesowej.

Zaplanowano dostosowanie obszaru na cele:

 • Koncertów/warsztatów muzycznych
 • Sztuk teatralnych, małych form teatralnych
 • Wystawiennicze związane z regionem oraz rodziną Kronenbergów i Reszków.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wyodrębnione zostaną następujące pomieszczenia:

 • Sala widowiskowo-koncertowa oraz salki wielofunkcyjne,
 • Salki prób,
 • Salki warsztatów muzycznych,
 • Pokoje gościnne
 • garderoby dla artystów,
 • Winda osobowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Zespół sanitariatów,
 • Pomieszczenie biurowe,
 • Zaplecze kuchenne,
 • Pomieszczenie magazynowe.

Zakres prac obejmuje :

 • przebudowę, modernizację i remont budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy(Portierni)
 • rozbiórkę istniejącego budynku byłej maszynowni
 • remont zabytkowego ceglanego ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglanego ogrodzenia
 • wykonanie dróg wewnętrznych , miejsc postojowych , alejek spacerowych z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury
 • usunięcia zbędnych drzew

W budynku Kordegardy (Portierni) planuje się zabezpieczenie budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian (wykonanie izolacji termicznej – płyty klimatyczne od wewnątrz), izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wybranych warstw posadzkowych oraz wykonanie nowych wraz w wykonaniem izolacji, zmianie lokalizacji niektórych otworów okiennych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, demontażu krat okiennych, wymianie tynków ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stropu oraz warstw stropowych , remont komina, remont elewacji, wymiana obróbek, rynien i rur spustowych, skucie betonowego chodnika, przed wejściem i wykonanie opaski drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

W budynku Pałacu planuje się wykonanie zabezpieczenia budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów izolacją przeciwwilgociową, wymiana posadzek w piwnicach wraz z wykonaniem ich izolacji, demontaż istniejących warstw stropowych pozostawiając istniejące drewniane belki stropowe, które należy wymienić zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie, wzmocnienie istniejących drewnianych stropów belkami stalowymi wraz z wykonanie nowych warstw posadzkowych, wymiana koniecznych elementów więźby dachowej zgodnie z oceną stanu technicznego i ingerencji grzybów na budowie przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki drzwiowej zabiegom konserwatorskim, budowa windy osobowej w konstrukcji samonośnej wewnątrz budynku wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, rekonstrukcji schodów zewnętrznych i rozbiórka schodów stalowych oraz podjazdu ziemnego, wykonanie opaski z drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

W budynku Starego Dworu planuje się wykonanie zabezpieczenia budynku w zakresie izolacji zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów izolacją przeciwwilgociową, wymiana posadzek na parterze oraz w części podpiwniczonej wraz z wykonaniem ich izolacji, rozbiórka istniejących drewnianych stropów, wykonanie nowych stropów, wymiana więźby dachowej przy zachowaniu istniejącej geometrii dachu, wymiana tynków ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poddanie zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zabiegom konserwatorskim, wymiana pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą, obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu, remont kominów ponad dachem, wykonanie opaski drenażowej z grubego żwiru wokół budynku.

W 2014 roku samorząd województwa przekazał zarządzanie kompleksem Kujawsko-Pomorskiemu Impresaryjnemu Teatrowi Muzycznemu, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd województwa planuje zagospodarowanie zespołu pałacowego na cele działalności kulturalnej i utworzenie w nim Kujawskiego Centrum Muzyki prowadzone przez Kujawsko – Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.

Zgodnie ze statutem, do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:

 • wspieranie i podejmowanie innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę muzyczną na terenie województwa i kraju przy współpracy z polskimi zagranicznymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

  • prezentacji najciekawszych wydarzeń muzycznych krajowych i zagranicznych,

  • tworzeniu w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych,

  • promocji i prezentacji innych znaczących zjawisk artystycznych i kulturalnych “związanych ze sztuką muzyczną,

 • prowadzenie innych form aktywności artystycznej, promocyjnej i upowszechnieniowej, w tym działalności wydawniczej, produkcji filmowej, fonograficznej i multimedialnej, nie pozostającej w sprzeczności z celami i pozostałym zadaniami Teatru określonymi w § 5 i 6 statutu,

 • pielęgnowanie i ochronę dóbr kultury, zwłaszcza w dziedzinie teatru muzycznego,

 • tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych,

 • wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami,

 • zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze.

Kujawsko – Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w Kujawskim Centrum Muzyki będzie prowadzić szereg projektów muzycznych i wydarzeń kulturalnych, między innymi we współpracy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Program działania Kujawskiego Centrum Muzyki w Wieńcu oparty będzie w szczególności o koncerty muzyczne i warsztaty. Koncerty promować będą młodych zdolnych artystów z regionu:

 • Uczniów szkół muzycznych z regionu,
 • Absolwentów szkół muzycznych z regionu,
 • Studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowosielskiego w Bydgoszczy.

Scena otwarta będzie również dla młodych zdolnych twórców z innych części kraju i zagranicy chcących zaprezentować się kujawskiej publiczności. Oprócz możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i programu artystycznego młodzi artyści zyskają miejsce do zdobywania scenicznych doświadczeń. Nawiązanie pierwszych interakcji z publicznością, poznanie reakcji otoczenia na występ, walka z tremą jest niezwykle ważna na początku kariery. Takie kameralne występy pozwalają nabrać doświadczenia i scenicznego obycia.

Oprócz działalności kulturalnej planowana jest również działalność edukacyjna. Warsztaty będą jednodniowe, lub kilkudniowe z możliwością noclegu i wyżywienia uczestników w pomieszczeniach socjalnych zespołu pałacowo – parkowego (nie otoczeniu nie ma infrastruktury noclegowej, która zapewniłaby tego typu zaplecze). Warsztaty będą organizowane dla zawodowych aktorów i muzyków jak i dla amatorów w różnym wieku (dzieci, młodzież i seniorzy). Prowadzone będą przez doświadczoną kadrę – artystów związanych z Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym w Toruniu oraz specjalistów z innych dziedzin. Tematyka warsztatów będzie różnorodna od muzyki rozrywkowej po muzykę klasyczną. Odbywać się będą warsztaty musicalowe obejmujące naukę śpiewu i tańca. Zaplanowano zajęcia taneczne i choreograficzne. Popularyzowane będą zajęcia teatralne – lekcje gry aktorskiej, tworzenie mini spektakli, małych form teatralnych, łączenie różnych form np. pantomima i taniec. Prowadzone będą zajęcia: artykulacyjne, oddechowe i ruchowe, rytmiczne, w zakresie dykcji ułatwi to artystom profesjonalnym i amatorom pracę na scenie. Na zajęciach ważnym elementem będzie nauczanie interpretacji tekstów w oparciu o różne epoki literackie – emisji głosu, ekspresji wyrazu. Podczas warsztatów nieodłącznym elementem będą lekcje historii teatru i muzyki.

11 października 2019